§1
Foreningens navn er Gymnastikforeningen Vidar, Aalborg.

§2
Foreningens formål er at fremme interessen for gymnastik og anden motion og give
medlemmerne adgang til udøvelse heraf.

§3
Foreningen består af aktive medlemmer, passive medlemmer og æresmedlemmer,
og optager enhver person, som har interesse for foreningens virke.

§4
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§5
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmerne med 14 dages varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, indsendes
til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

§6
Ekstraordinær generalforsamling holdes på begæring af et flertal i bestyrelsen, eller
når mindst 10 aktive medlemmer fremsender begæring herom.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at
anmodning er kommet til formandens kendskab.

§7
Ved den ordinære
generalforsamling, som afholdes i marts, aflægger formanden beretning om
foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Kassereren
fremlægger det reviderede regnskab, der følger kalenderåret, samt budget
for det kommende år. De fornødne valg finder sted.

§8
Foreningens midler og anliggender forvaltes og ledes af en bestyrelse på 5
medlemmer.
I ulige år vælges for 2 år, formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
I lige år vælges for 2 år, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

§9
Generalforsamlingen vælger hver gang 2 suppleanter til bestyrelsen samt
1 revisor og 1 revisorsuppleant.

§10
Bestyrelsen fordeler foreningens arbejde mellem sig.
Formanden er berettiget til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse,
men skal i så fald snarest indkalde til bestyrelsesmøde.
Kassereren fører kartotek over medlemmerne og ordner foreningens regnskab. Kassereren er
til enhver tid ansvarlig for de ham betroede midler.
Sekretæren sørger for foreningens korrespondance, fører protokol over bestyrelsesmøder m.m.
samt opbevarer foreningens arkiv.

§11
Formandens adresse er tillige foreningens adresse.

§12
Ophævelse af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling med 2/3 flertal
af de fremmødte. Der skal herefter indkaldes til en ekstra generalforsamling.
Også denne skal have 2/3 flertal af de fremmødte for ophævelse.
Eventuelt overskud vil da gå til sportens fremme i Aalborg.

Gymnastikforeningen Vidar blev stiftet den 4. december 1935.
Allerede i 1920 påbegyndte i Kjellerupsgade skole "AIK gymnastik" under ledelse af skomagermester Hans Petersen.

Med årene oparbejdedes en stab af dygtige elitegymnaster, som imidlertid aldrig følte sig helt tilfredse med at klubbens ledelse hovedsagelig bestod af atletikfolk, hvorfor gymnasterne i 1935 skilte sig ud og stiftede Gymnastikforeningen Vidar.
Den stiftende generalforsamling fandt sted på Palads Cafeen onsdag den 4. december. Der var mødt ca. 50 interesserede frem. VIDAR blev stiftet og man enedes om foreningens navn, formen for brystmærke, emblem og farverne på samme.
Endvidere blev "hurraet" diskuteret. Man enedes om, at det skulle være 3 Hurra med mellemrum og 3 hurtigt efter hinanden og slutte med "VIDAR".

I 1943 tilbyder Vidar også kvindegymnastik under ledelse af Harald Nielsen der underviser, citat: "ca. 70 damer, såvel unge piger som fruer i 30 års alderen" i kvindegymnastik efter Niels Bukhs system.

Formænd

Gennem årene har foreningen haft følgende formænd:

Viggo Sørensen  1935 – 1936
Theodor Nielsen          1936 – 1937
Thorvald Larsen 1937 – 1938
Svend Michaelsen 1938 – 1940
Knud Ingvordsen 1940 – 1957
Knud Sørensen 1957 – 1959
Lars Jørgensen            1959 – 1962
Knud Sørensen            1962 – 1965
Hans Hartvig              1965 – 1966
Frode Kristensen        1966 – 1993
Jytte Iversen              1993 – 2000
Anne Mette Pedersen  2000 – 2001
Aage Holmgaard         2001 – 2004
Susanne Fisker           2004 - 2004
Kirsti Riis Madsen 2004 –